Konkurs „Pomagaj Kreatywnie” – regulamin

REGULAMIN KONKURSU DLA WOLONTARIUSZY
ZAANGAŻOWANYCH W ŚWIĄTECZNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI
POMAGAJ KREATYWNIE! w terminie 25-27.11.2016.

1. Regulamin określa zasady przebiegu konkursu dla wolontariuszy ze szkół i organizacji, którzy wezmą bezpośredni udział w Świątecznej Zbiórce Żywności, zwanych dalej Wolontariuszami.
2. Organizatorem konkursu na zasadach określonych w regulaminie jest Bank Żywności w Słupsku, ul. Słoneczna 16 E, zwany dalej ORGANIZATOREM
3. Czas trwania: konkurs odbywa się w dniach 25.11- 27.11. 2016 , zgłoszenia będą przyjmowane do 14.03. 2013, a realizacja działań przewidziana jest na dni- 25-27.11. 2016 r.
4. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez dostarczenie do szkół i organizacji ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu z formularzem zgłoszeniowym. Odbędą się także spotkania z wolontariuszami, prowadzone przez koordynatora zbiórki, mające na celu konsultowanie pomysłów danej grupy.

Podstawowe zasady konkursu

Realizacja konkursu ma przyczynić się do propagowania aktywnej i kreatywnej formy pomocy innym, promocji wolontariatu w Banku Żywności, a także do szerzenia idei poszanowania dla żywności oraz dzielenia się nią z innymi.

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, przesłany do każdej placówki biorącej udział w zbiórce oraz dostępny na stronie bzslupsk.pl . Formularze zawierające opis działań należy przesłać drogą elektroniczną do dn. 14.11.2016 r. na adres mailowy: malgorzata.burjan@bankizywnosci.pl, w tytule wpisując: „Pomagaj kreatywnie”

2. W konkursie mogą brać udział wolontariusze zaangażowani w Świąteczną Zbiórkę Żywności na terenie miasta Słupska– uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz osoby dorosłe, działające w organizacjach. Przedstawiciele, opiekunowie (nauczyciele) grup oraz osoby indywidualne wypełniają w ich imieniu formularz zgłoszeniowy i przesyłają go po zatwierdzeniu przez grupę.
Przystępując do udziału w konkursie opiekun grupy wyraża zgodę na udział w
nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi konkursu.

3. Jedna grupa ma prawo do wysłania tylko jednego formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis działań towarzyszących Świątecznej Zbiórce żywności. Działania mają nawiązywać do idei dzielenia się, poszanowania żywności oraz zapobiegania niedożywieniu. Wolontariusze mogą przygotować działania w wybranej przez siebie formie: np. działanie teatralne, wystawę zdjęć lub prac plastycznych, , przygotować oryginalne stanowisko zbiórki, wykonać piosenkę, rozdawać darczyńcom przygotowane przez siebie gadżety ( np. kotyliony, origami ) plakat itp. Działania muszą odbywać się w czasie trwania zbiórki, w sklepie, w którym jest ona przeprowadzana na terenie miasta Słupska. Czas działania nie może przekraczać czasu trwania zbiórki. Czas trwania działań konkursowych to min. 2 godziny o których wolontariusze poinformują w zgłoszeniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania działań konkursowych w przypadku nieuzyskania zgody kierownictwa placówki handlowej na jego przeprowadzenie, o czym uprzednio zostaną poinformowani wolontariusze.

Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wolontariuszy, którzy wzięli udział w konkursie. Podczas zbiórki, niezależna komisja w skład której będą wchodziły 3 osoby, uda się do wszystkich sklepów, w których została zaplanowana akcja. Oceniany będzie 1- przekaz idei dotyczących dzielenia się żywnością, poszanowania dla niej. 2- kreatywność w podejmowanych działaniach, 3- estetyka i spójność działania. Za spełnienie każdego warunku będą przyznawane punkty od 1 do 5.

2. W konkursie wygrają Wolontariusze, którzy otrzymają najwyższe oceny od komisji oceniającej

3. Organizator poinformuje uczestników o wynikach konkursu telefonicznie oraz opublikuje je na stronie www.bzslupsk.pl w terminie do 10 grudnia 2016 r.

Nagrody

1. Zwycięzcy zostanie wręczona główna nagroda niespodzianka , w obecności lokalnych mediów w terminie i miejscu ustalonym uprzednio przez Bank Żywności i przedstawiciela zwycięzcy.
2. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości. Niedopuszczalna jest także zamiana na inną nagrodę rzeczową lub finansową.
3. Organizator jest uprawniony do przyznania według swego uznania dodatkowych nagród dla szczególnie wyróżniających się uczestników.

Informacje dotyczące uczestników

1. Dane osobowe przekazane przez opiekuna wolontariuszy do konkursu, organizowanego na zasadach określonych w regulaminie, będą przetwarzane przez organizatora w celu realizacji konkursu, wyłonienia laureatów konkursu oraz przyznania nagrody. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednak ich
podanie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Każdy opiekun grupy konkursowej
posiada prawo wglądu do przekazanych przez siebie danych osobowych oraz do ich
poprawiania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się, po zakończeniu konkursu, do
właściwych osób lub ich opiekunów prawnych o wyrażenie zgody na rozpowszechnianie
wizerunku uczniów oraz opiekunów uczestników konkursu, w celach promocyjnych
związanych działaniem Banku Żywności w Słupsku.
Regulamin będzie także dostępny na stronie www.bzslupsk.pl

Zatwierdziła
Dyrektorka Banku żywności w słupsku
Lidia Hanczaruk

Kategoria: Aktualności