Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem środka transportu do przewozu żywności do organizacji partnerskich w ramach PO PŻ Podprogram 2017

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2017, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację usługi wynajmu samochodu – chłodni.

Samochód musi spełniać wymogi niezbędne do transportu żywności, gwarantujące utrzymanie cech jakościowych produktów spożywczych oraz posiadać ładowność min. 3 ton. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena oraz spełnianie przez oferenta wyżej wymienionych przesłanek. Wstępny termin realizacji wynajmu: 01.10.2017 – 31.05.2018
Oferta musi zawierać:
– nazwę firmy/imię i nazwisko oferenta
– adres, NIP oraz REGON
– dane kontaktowe ( telefon, e-mail)
– wycena usługi według stawki miesięcznej
– oświadczenie, że oferent nie pozostaje z osobami zatrudnionymi w Banku Żywności w Słupsku w stosunku prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności wyboru oferty.

Oferty należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16 E w terminie do 27 września 2017r. W razie pytań należy kontaktować się pod numerem telefonu 661131017 lub mailowo: lidia.hanczaruk@bankizywnosci.pl.

Kategoria: Aktualności