19.02.2021

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem środka transportu żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację usługi wynajmu samochodu – chłodni (wyposażony w windę) do 3,5 tony.

Samochód musi spełniać wymogi niezbędne do transportu żywności, gwarantujące utrzymanie cech jakościowych produktów spożywczych. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena oraz spełnianie przez oferenta wyżej wymienionych przesłanek.

Oferta musi zawierać:

  • nazwę firmy/ imię i nazwisko oferenta,
  • adres, NIP oraz REGON,
  • dane kontaktowe ( telefon, e-mail),
  • wycena usługi według stawki miesięcznej,
  • oświadczenie, że oferent nie pozostaje z osobami zatrudnionymi w Banku Żywności w Słupsku w stosunku prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości do bezstronności wyboru oferty.

Oferty należy składać za pośrednictwem Poczty Poczty lub osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16 E w terminie do 26.02.2021. W razie pytań proszę kontaktować się pod numerem telefonu 669 800 960 lub mailowo: bz.slupsk@bankizywnosci.pl.