18.12.2020

Zapytanie ofertowe dot. realizacji warsztatów ekonomicznych w ramach POPŻ Podprogram 2020

Zapytanie ofertowe dot. realizacji warsztatów ekonomicznych w ramach

POPŻ Podprogram 2020

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogramu 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację następujących działań towarzyszących:

  1. Warsztaty ekonomiczne – dla różnych grup wiekowych. Praktyczne warsztaty przekazujące wiedzę dotyczącą zasad realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego. Czas trwania: 2 godziny.

 

Celem powyższych zajęć jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym.

Termin realizacji warsztatów: styczeń 2021 – sierpień 2021

Wymagania:

  1. Wykształcenie kierunkowe, zgodne z założeniami warsztatów: ekonomiczne. Min. 2 letnie doświadczenie w realizacji warsztatów ekonomicznych.

  2. Min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego.

  3. Komunikatywność.

  4. Umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

  5. Chęć włączenia się w realizację misji Banków Żywności.

Oferta powinna zawierać:

– CV,

– list motywacyjny,

– kopie dokumentacji potwierdzającej posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie potwierdzające prowadzenie działań z zakresu włączenia społecznego,

– merytoryczny opis modułu proponowanych zajęć,

– informacja o proponowanej stawce za 1 h ( 60 min. ) wyrażonej w złotych,

– klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Żywności w Słupsku na potrzeby rekrutacji na stanowisko trenera/trenerki warsztatów kulinarnych/dietetycznych,

– oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych¹ z Bankiem Żywności w Słupsku.

Kryteria wyboru ofert: cena, doświadczenie zawodowe oraz merytoryczny opis modułu proponowanych zajęć.

Formy zatrudnienia: umowa zlecenie ze stawką godzinową, a w przypadku firm w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16E, lub wysłać pocztą na adres: Bank Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76 – 200 Słupsk, z dopiskiem na kopercie „ Oferta na realizację warsztatów ekonomicznych ”. Dokumenty należy złożyć w terminie do 8 stycznia 2021. W przypadku nadania przesyłki drogą pocztową decyduje data wpływu do siedziby Banku.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru ofert udziela Pani Małgorzata Nieznalska tel. 669800960

Aplikujące osoby/ firmy zobowiązują się spełniać wymogi, zawarte w Wytycznych Instytucji Zarządzającej ( MRPiPS) dotyczące działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2010 Podprogram 2020: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

¹) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

  3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.