Trwa dystrybucja żywności w ramach PO PZ Podprogram 2014. Lista organizacji, które podpisały umowę na realizację Programu.

W miesiącu grudniu 2014 r. do magazynu Banku Żywności w Słupsku trafiła żywność z puli Podprogramu 2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program ten zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD), który realizowany był w Polsce, także przez Banki Żywności od 2004r. do grudnia 2013r. Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Instytucją Pośredniczącą jest Agencja Rynku Rolnego.
Celem programu FEAD, tak samo jak poprzedniego programu PEAD, jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących. Ponadto w programie FEAD jest dodatkowy cel: przyczynianie się do włączenia społecznego osób potrzebujących.

W ramach PO PŻ wspierane będą także działania z myślą o zmniejszeniu wykluczenia społecznego lub zaradzeniu nadzwyczajnym sytuacjom społecznym w sposób bardziej zachęcający do samodzielności i zrównoważony. Działania te będą miały na celu:
a) wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie gospodarstwa domowego
b) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych
c) pomoc towarzyszącą niezbędną dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej).

Każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach programu będzie miała możliwość skorzystania z usług pomocowych takich jak na przykład: edukacja nt. właściwego odżywiania, nauka gotowania, prowadzenia domu, zarządzania budżetem, pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna dla rodzin z dziećmi, które pomogą utrwalić efekt przekazanej pomocy żywnościowej.

Bank Żywności w Słupsku aktualnie przekazuje żywność do organizacji charytatywnych zajmujących się stałym wsparciem osób najuboższych w regionie słupskim. Organizacje te dystrybuują pomoc żywnościową osobom potrzebującym, ale tylko w formie paczek żywnościowych, zawierających mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonkę wieprzowa.

Na realizację Podprogramu 2014 Bank Żywności w Słupsku zawarł umowę z następującymi podmiotami w regionie:
– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy
– Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wicko
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie
– Koło Gospodyń Wiejskich w Starbieninie
– Stowarzyszenie Pomocy Bene – Vita w Ustce
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
– Stowarzyszenie ” Dobre Serca ” w Słupsku
– Stowarzyszenie ” Przyjazna dłoń ” w Dębnicy Kaszubskiej
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

Aby otrzymać paczkę żywnościową, należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, który wskaże organizację, z której można odebrać paczki żywnościowe. Wsparcie żywnościowe w ramach Podprogramu 2014 otrzymają osoby indywidualne oraz rodziny, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie pełnowartościowego posiłku. Wsparcie, w postaci paczek żywnościowych, jest przewidziane dla osób najbardziej potrzebujących, w większości przypadków korzystających już z pomocy OPS.

OPS będą kierować swoich klientów do korzystania z unijnej pomocy żywnościowej, do organizacji, które mają podpisaną z Bankiem Żywności umowę. Dystrybucja żywności z Banków Żywności do organizacji charytatywnych w ramach Podprogramu 2014 zakończy się 23 stycznia 2015. Kolejne dostawy żywności w ramach PO PŻ planowane są już na wiosnę.

po pz

Kategoria: Aktualności