Zapytanie ofertowe

Mając na uwadze, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert na wynajem środka transportu do przewozu żywności do organizacji partnerskich w ramach PO PŻ Podprogram 2017 z dn. 20.09.2017 nie wpłynęła żadna oferta, wysłaliśmy zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców.

Treść zapytania ofertowego upubliczniamy:
W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2017, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w imieniu Banku Żywności w Słupsku składam zapytanie dot. ceny wynajmu samochodu dostawczego.
Samochód musi spełniać wymogi niezbędne do transportu żywności, gwarantujące utrzymanie cech jakościowych produktów spożywczych oraz posiadać ładowność min. 3 ton. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena oraz spełnianie przez oferenta wyżej wymienionych przesłanek. Wstępny termin realizacji wynajmu: 10.2017 – 30.06.2018. Uprzejmie proszę o przesłanie oferty do 5 października 2017.

Lidia Hanczaruk
Dyrektor Banku Żywności w Słupsku

Kategoria: Aktualności