Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna StronyDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Bank Żywności w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://bzslupsk.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.11.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Deklarowany status zgodności: zgodna

Strona internetowa została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono w dniu:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aby wyłaczyć powiększenie plakatów w formie popup znajdujących się na stronie głownej należy nacisnąć przycisk escape.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Lidia Domaros, telefon: 669 800 960, e-mail: bz.slupsk@bankizywnosci.pl

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek jednopiętrowy. Nie znajdują się w nim żadne schody oraz stopnie. Korytarz w budynku jest wąski, ale umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim.
Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".