6.05.2021

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie warsztatów w ramach POPŻ Podprogram 2020

Zapytanie ofertowe dot. realizacji warsztatów  w ramach

POPŻ Podprogram 2020

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogramu 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację następujących działań towarzyszących:

 1. Warsztaty kulinarne ( stacjonarne i online )– dla różnych grup wiekowych. Praktyczne warsztaty pokazujące różne możliwości przygotowania potraw z uwzględnieniem artykułów otrzymywanych w ramach POPŻ oraz produktów lokalnych i sezonowych. Czas trwania: 2 godziny zegarowe,

 2. Warsztaty dietetyczne ( stacjonarne i online ) – dla różnych grup wiekowych. Praktyczne warsztaty przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, w trakcie których uczestnicy będą nabywali umiejętności planowania zdrowej diety i właściwego wyboru produktów żywnościowych. Czas trwania: 2 godziny zegarowe,

 3. Warsztaty edukacji ekonomicznej ( stacjonarne i online) – dla różnych grup wiekowych. Praktyczne warsztaty przekazujące wiedzę dotyczącą zasad realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego. Czas trwania: 2 godziny zegarowe .

 4. Warsztat niemarnowania żywności ( stacjonarne i online ) – dla różnych grup wiekowych. Praktyczne warsztaty przekazujące wiedzę dotyczącą zasad prawidłowego przechowywania żywności, gospodarowania i wykorzystywania jej w bieżącym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Czas trwania: 2 godziny zegarowe .

Celem powyższych zajęć jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Miejsce prowadzenia zajęć: teren miasta Słupska oraz powiatu słupskiego,wejherowskiego (gmina Choczewo), bytowskiego (gminy: Czarna Dąbrówka, Trzebielino, Kołczygłowy) i lęborskiego (gminy: Wicko, Cewice ).

Termin realizacji warsztatów: maj 2021 – sierpień 2021

Prowadzenie warsztatów stacjonarnych uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej i możliwości przeprowadzania szkoleń. Warsztaty będą organizowane niezwłocznie po odblokowaniu obostrzeń epidemiologicznych, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarno – epidemiologicznym i w oparciu o opracowany przez Bank Żywności w Słupsku miesięczny harmonogram prowadzenia szkoleń.

Wymagania:

 1. Wykształcenie kierunkowe, zgodne z założeniami warsztatów: gastronomiczne, dietetyczne, ekonomiczne. Min. 2 letnie doświadczenie w realizacji warsztatów kulinarnych i dietetycznych.

 2. Min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego.

 3. Komunikatywność.

 4. Umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 5. Chęć włączenia się w realizację misji Banków Żywności.

 6. Mobilność, z uwagi na konieczność dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć.

Oferta powinna zawierać:

– CV,

– list motywacyjny,

– kopie dokumentacji potwierdzającej posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie potwierdzające prowadzenie działań z zakresu włączenia społecznego,

– merytoryczny opis modułu proponowanych zajęć,

 • informacja o proponowanej stawce brutto za 1 h ( 60 min. ) zajęć stacjonarnych, wyrażonej w złotych. Stawka powinna zawierać koszt przeprowadzenia zajęć oraz dojazdu do miejsca prowadzenia warsztatu ( koszt materiałów edukacyjnych , produktów spożywczych i środków higieny i ochrony zapewnia Bank Żywności ).

 • informacja o proponowanej stawce brutto za 1 h ( 60 min. ) zajęć online, wyrażonej w złotych. Stawka powinna zawierać koszt prowadzenia zajęć oraz ewentualny koszt obsługi technicznej prowadzonego warsztatu.

– klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Żywności w Słupsku na potrzeby rekrutacji na stanowisko trenera/trenerki warsztatów kulinarnych/dietetycznych,

– oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych¹ z Bankiem Żywności w Słupsku.

Kryteria wyboru ofert: cena, doświadczenie zawodowe oraz merytoryczny opis modułu proponowanych zajęć.

Formy zatrudnienia: umowa zlecenia ze stawką godzinową, a w przypadku firm w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16E, lub wysłać pocztą na adres: Bank Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76 – 200 Słupsk, z dopiskiem na kopercie „ Oferta na realizację warsztatów kulinarnych/dietetycznych/ekonomicznych/niemarnowania żywności ”. Dokumenty należy złożyć w terminie do 13 maja 2021. W przypadku nadania przesyłki drogą pocztową decyduje data wpływu do siedziby Banku.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru ofert udziela Pani Małgorzata Nieznalska tel. 669800960

Aplikujące osoby/ firmy zobowiązują się spełniać wymogi, zawarte w Wytycznych Instytucji Zarządzającej ( MRPiPS) dotyczące działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2010 Podprogram 2020: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

¹) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.