Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościRozeznanie rynku – poszukiwani trenerzy warsztatów kulinarno – integracyjnych

Rozeznanie rynku – poszukiwani trenerzy warsztatów kulinarno – integracyjnych

Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kulinarno – integracyjnych dla przebywających w regionie słupskim uchodźców z Ukrainy.

Dane Zamawiającego: Bank Żywności w Słupsku, ul. Słoneczna 16 E, 76 – 200 Słupsk.

Osoba kontaktowa: Lidia Hanczaruk tel. 661131017.

Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie praktycznych warsztatów kulinarno – integracyjnych dla przebywających w regionie słupskim uchodźców z Ukrainy – 9 warsztatów ( 1 warsztat to 3 godziny zegarowe).

W okresie trwania umowy prognozowana liczba warsztatów może ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Miejsce prowadzenia zajęć: teren miasta Słupska oraz powiatu słupskiego.

Przewidywany termin realizacji warsztatów: listopad 2022 – grudzień 2022.

Zajęcia będą odbywały się w oparciu o opracowany przez Bank Żywności w Słupsku w każdym miesiącu harmonogram prowadzenia szkoleń, zawierający termin, miejsce i godziny prowadzenia zajęć. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze w godzinach każdorazowo ustalonych z trenerem.

Sposób kalkulacji ceny: Podana cena musi być ceną brutto i dotyczyć 1 warsztatu, trwającego 3 godziny zegarowe. Ponadto musi być skalkulowana dla 1 warsztatu w dwóch wariantach: stacjonarnym oraz online.

W podanej cenie muszą być uwzględnione koszty:

  1. Prowadzenia zajęć,

  2. Dojazdu na warsztaty,

  3. Zakupu artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów,

  4. Ewentualne inne koszty oferenta, związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Wymagania:

  1. Wykształcenie kierunkowe, zgodne z założeniami warsztatów: doświadczenie w realizacji warsztatów kulinarnych, dietetycznych lub ekonomicznych.

  2. Doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego.

  3. Mobilność, z uwagi na konieczność dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje i doświadczenie oraz konspektem zajęć zawierającym merytoryczny opis modułu proponowanych zajęć

Kryteria wyboru ofert: cena, kwalifikacje, doświadczenie w pracy na rzecz włączenia społecznego oraz merytoryczny opis modułu proponowanych zajęć

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16E, lub wysłać pocztą na adres: Bank Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76 – 200 Słupsk, z dopiskiem na kopercie „ Oferta na realizację warsztatów kulinarno – integracyjnych dla Uchodźców z Ukrainy. Dokumenty należy złożyć w terminie do 2 listopada 2022. W przypadku nadania przesyłki drogą pocztową decyduje data wpływu do siedziby Banku.

Słupsk, dn. 24.10.2022

zał.1 Formularz ofertowy_trenerzy
zał. 2 Obowiązek informacyjny _rozeznanie rynku

Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".