Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościZaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2016, poz. 1047) Zarząd Banku Żywności w Słupsku zaprasza uprawione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 Banku Żywności w Słupsku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania.

I. Przeprowadzenie badania musi być zgodne z:
– ustawą z dn. 29 września 1994 o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)
– ustawą z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1000)
II. Miejsce realizacji:
Bank Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, biuro rachunkowe DICANO w Słupsku ul. Tramwajowa 5/26
III. Termin przekazania opinii i raportu z badania:
31 marca 2022
31 marca 2023
IV. Tryb składania ofert:
Pisemne oferty zawierające takie dane jak nazwa oferenta, siedziba i dane teleadresowe, cena netto za przeprowadzenie badania, a także oświadczenia, ąe:
1) badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016r. poz. 1047) oraz standardami rewizji finansowej;
2) oferent zobowiązuje się do udziału w pracach inwentaryzacyjnych na terenie zakładu,
3) oferent posiada uprawnienia do wykonania usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych oraz sporządzeniu pisemnej opinii wraz z raportem o wyniku tego badania;
4) przedłożenie opinii wraz z raportem o wyniku badania sprawozdania finansowego
nastąpi nie później niż do dnia 31.03.2022 r. za rok obrotowy 2021 oraz 31.03.2023 za rok obrotowy 2022.

wraz z podpisaną klauzulą RODO, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć pisemnie do Banku Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16 E w terminie do 17 listopada 2021 ( data wpływu) lub elektronicznie na adres: lidia.hanczaruk@bankizywnosci.pl.
Wszelkich informacji udziela Dyrektor biura Banku Żywności w Słupsku Lidia Hanczaruk tel. 661131017.

załącznik nr 1-obowiązek informacyjny_badanie sprawozdania

Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".