Bank Żywności w Słupsku

KRS: 0000294636

Jesteś tutaj: Strona główna POPŻRozeznanie rynku – poszukiwani trenerzy warsztatów w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus

Rozeznanie rynku – poszukiwani trenerzy warsztatów w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogramu 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów:

 1. kulinarnych – 8 warsztatów ( czas trwania 1 warsztatu wynosi 2 godziny zegarowe), lub/i

 2. dietetyczno – żywieniowych – 8 warsztatów ( czas trwania 1 warsztatu wynosi 2 godziny zegarowe), lub/i

 3. edukacji ekonomicznej – 4 warsztaty ( czas trwania 1 warsztatu wynosi 2 godziny zegarowe).

Dane Zamawiającego: Bank Żywności w Słupsku, ul. Słoneczna 16 E, 76 – 200 Słupsk.

Osoba kontaktowa: Lidia Hanczaruk tel. 661131017.

Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla beneficjentów POPŻ Podprogram 2021 Plus, mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 1. Warsztaty kulinarne ( stacjonarne ) – dla różnych grup wiekowych. Praktyczne warsztaty pokazujące różne możliwości przygotowania potraw, z uwzględnieniem artykułów otrzymywanych w ramach POPŻ oraz produktów lokalnych i sezonowych – 8 warsztatów, czas trwania 1 warsztatu wynosi 2 godziny zegarowe, lub/i

 2. Warsztaty dietetyczno – żywieniowe ( stacjonarne )– dla różnych grup wiekowych. Praktyczne warsztaty przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, w trakcie których uczestnicy będą nabywali umiejętności planowania zdrowej diety i właściwego wyboru produktów żywnościowych – 8 warsztatów, czas trwania 1 warsztatu wynosi 2 godziny zegarowe, lub/i

 3. Warsztaty edukacji ekonomicznej ( stacjonarne ) – dla różnych grup wiekowych. Praktyczne warsztaty z zakresu nauki tworzenia, realizacji, kontroli budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym pomocy żywnościowej w ramach POPŻ – 4 warsztaty, czas trwania 1 warsztatu wynosi 2 godziny zegarowe.

W okresie trwania umowy prognozowana liczba warsztatów może ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Miejsce prowadzenia zajęć: teren miasta Słupska oraz powiatu słupskiego, bytowskiego, lęborskiego i wejherowskiego.

Przewidywany termin realizacji warsztatów: marzec 2023 – sierpień 2023.

Zajęcia będą odbywały się w oparciu o opracowany przez Bank Żywności w Słupsku w każdym miesiącu harmonogram prowadzenia szkoleń, zawierający termin, miejsce i godziny prowadzenia zajęć. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze w godzinach od 09.00 – 14.00.

Sposób kalkulacji ceny: Podana cena musi być ceną brutto i dotyczyć 1 warsztatu, trwającego 2 godziny zegarowe. Ponadto musi być skalkulowana dla 1 warsztatu.

W podanej cenie muszą być uwzględnione koszty:

 1. Prowadzenia zajęć,

 2. Dojazdu na warsztaty,

 3. Zakupu artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów,

 4. Ewentualne inne koszty oferenta, związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Wymagania:

 1. Wykształcenie kierunkowe, zgodne z założeniami warsztatów: gastronomiczne, dietetyczne, ekonomiczne. min. 2 letnie doświadczenie w realizacji warsztatów kulinarnych , dietetycznych lub ekonomicznych

 2. Min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego.

 3. Umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 4. Mobilność, z uwagi na konieczność dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć.

Ofertę należy złożyć na na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje i doświadczenie oraz konspektem zajęć zawierającym merytoryczny opis modułu proponowanych zajęć

Kryteria wyboru ofert: cena, kwalifikacje, doświadczenie w pracy na rzecz włączenia społecznego oraz merytoryczny opis modułu proponowanych zajęć.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Banku Żywności w Słupsku przy ul. Słonecznej 16E, lub wysłać pocztą na adres: Bank Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76 – 200 Słupsk, z dopiskiem na kopercie „ Oferta na realizację warsztatów kulinarnych/dietetyczno-żywieniowych/edukacji ekonomicznej/”. Dokumenty należy złożyć w terminie do 10 marca 2023. W przypadku nadania przesyłki drogą pocztową decyduje data wpływu do siedziby Banku.

Aplikujące osoby/ firmy zobowiązują się spełniać wymogi, zawarte w Wytycznych Instytucji Zarządzającej ( MRiPS) dotyczące działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Słupsk, dn. 22.02.2023

 

Załącznik nr 1:  Formularz ofertowy_trenerzy2021Plus

Załącznik nr 2:  Obowiązek informacyjny zapytanie ofertowe (1)

 

 

Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przebudowa strony została sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego, w ramach realizacji zadania publicznego
"O krok dalej - dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących".